ප්රශ්නයක් ද? අපට ඇමතුමක් දෙන්න: 86-755-84054000
Q1
Q3
Q2

කැප ය සබනවැඑ තත්ත්ව

BTMARK is a supplier specialized in researching, developing and manufacturing coding & marking equipment.

ඇති "කාර්යක්ෂම හා බුද්ධිමත්" නිෂ්පාදන සංවර්ධන සංකල්පය බද්ධවී විසින්.

BTMARK machines have passed CE, EU and ISO9001 certification,and then under review BIS certification

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

පුවත්

BTMark Coding & Marking machines manufacture factory is looking for excellent cij printer global agent